camps

Educational camps in our school. Which camp do you prefer-summer or winter? Why? Tell about your favourite activity during the camps.

I like camps at school in the spring because then the weather is the best, for example, you can climb a mountain to breathe all kinds of air and much more.

blog

Blog as an educational tool (area). How long have you had your blog? How often do you update your blog? The advantages and disadvantages of using blog as an educational tool?

I have my own study blog of the year where I post homework, interesting articles, projects, and progress reports over a period of time.

a blog as a working tool is very convenient, but there are only inconveniences that are in the application itself, and so it’s fine.

internet

The Internet in my life. The advantages and disadvantages of Media education.

I’M AGAINST. 3000000 years of evolution that people instead of adding useful information to the Internet in all the knowledge of the world, they created tik tok ???? a person has in his hand all the knowledge of the world he can do anything on the Internet no no he chooses to degenerate and watch tik toks or even worse video reels on instagram what I wanted to say with all this. we have an internet in which we have everything, you can use it more reasonably please.

MSEC

What are the advantages of studying at Mkhitar Sebastatsi EduComplex?

well, the fact that you can self-develop along with your studies and do some projects that will let others understand that you are such a good fellow with your mother and you are so talented. The second thing I want to note is that freedom is given. people are interested in what they forbid in other schools not in a free dress code and in every possible way children try to break this rule, but in our school everything is just a person who knows that he can wear anything he sings, therefore he always has a border.

school subjects.

My favourite elective school subjects. Are they connected with my future profession?

my profession, which I am going to do, does not require the knowledge that is taught to us after grade 6, because 90 percent of the information that we use throughout life is taught until grade 6, and after that, in my subjective opinion, should be divided into directions so that a person has a choice IF of course you are not going to work in the public sector.

one chanse on change

If you could change one important thing in your country, what would you change? Use reasons and specific examples to support your answers.

the character of people. Because the character of the people in our country is very difficult. Of course we are a very proud nation with a long history, but the behavior of the people in our country and the way of thinking of the people in our country disappoint me. I will bring the example of the same football game that took place on June 14 in Armenia
In the Armenian-Scotland game, one of the players received a red card only because of his aggressive behavior. Personal attitude was more important to him than anything, that’s why he hit the player of the opposite team.

character of people — մարդկանց բնավորությունը։

behavior — պահվածք

attitude — վերաբերմունք

cozy soldier camp

Your school trips. Tell about your last trip or about the trip which you liked most of all.

the last journey in which I participated was a camp of a cozy soldier where we were taught — how to make a fire without bugs and how to crawl with grenades, how weapons work, what regime they are treated in the army, there were both physical and mathematical exercises along with the humanities.

camp — ճամբար

journer — ճամբորթուցյուն

cozy — ջահել, մանուկ, երիտասարդ

SOS

SOS – Save Our Space. We need your help to clean up our city. What have you ever done or are going to do to keep it clean?

I was engaged in urbanization (creation of a city) there I studied garbage collection schemes that use garbage pipes to deliver it immediately to the sorting center where it is sorted out, what can be recycled is sent for processing, and everything that cannot be odorless and pressed to then take it to a legal landfill. There are real projects that can convert oil into fuel, human and animal bio-waste into useful chemicals. have already created an engine that runs on hydrogen, which in turn is extracted from water. so we can conclude that there are a lot of methods, schemes, ways to get rid of garbage, but here the main attraction is people.

recycle — վերարտադրել

trash, garbage — աղբ

լlandfill — աղբավայր

Կարդացած գրականություան ամփոփում

Իմ կյանքում կարդացծ գրեքերից ամենաշատը ինձ դուր է եկել Ռուս գրող վիդեոբլոգեր Մակսիմ Աֆոնասիովի «Апокалипсис3«, Ապոկալիպսիսը քառակուսիում գիրքը։ նա իրենց ներկայացնում է 3 գրքերի հավաքածու որոնք պատմումեն մոտակա ապագայի մասին 2050 մինչ 2100 թվականները։

Առաջին գրքում պատմվում է նրա մասին թե կարող է արդյոք շատ մեղքեր կատարող մարդը ընկլնել դրախտ։ Մարդ ով աշխատում է մարդասպան բայց միաժամանակ մեծացնում, դաստիրակում, իր սահմանափակ հնարավորությամբ աղչկան Եվային։

Երկրորդ գիրքը ֆանտաստիկաի ժանրից որ ապագայում օդի մեջ թթվածնի պարունակության մեծացման պատճառով միջատները սկսում են մուտաացիա լինել և դառնում են ահռելի մեծ։ այնտեղ պատմվում է նրա մասին թե վոնց են մարդիք գոյատեվում այն աշխարհում որտեղ հասարակ մոծակը ինքնաթիռի չափ է և նրա խայտը մահացու է։

Երրորդ գրքում աղետի պատճառով մարդկությունը գրեթե ամբողչությամբ վերացել է և օդ բարցածած փոշու մասնիկների պատճառով արևի լույը փակվել է դրա պատճառով ձյուն է գալիս։ Կորնեյը մի միամիտ տղա իր ընկերոչ հետ հարավ է գնում տագ բնակավայր գտնեու համար բայց նրանք դեռ չեն հասկանաում ինչ է նրանց սպասվում։

Создайте свой веб-сайт на WordPress.com
Начало работы